โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2567
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT สอบผ่าน 3 คน      
06102-2 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (ม.6) - IEM ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
06103-2 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (ม.6) - AFE สอบผ่าน 1 คน      
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ม.6) - CA ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (ม.6) - INE ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (ม.6) - MM ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) - BCom สอบผ่าน 5 คน      
14101-3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) - BCom ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
14102-2 การบัญชี (ม.6) - BAcc สอบผ่าน 12 คน      
14102-3 การบัญชี (ปวช.) - BAcc ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
14103-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ม.6) - BIBLA สอบผ่าน 24 คน      
14103-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ปวช.) - BIBLA ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
14104-2 การตลาดดิจิทัล (ม.6) - BDIM สอบผ่าน 4 คน      
14104-3 การตลาดดิจิทัล (ปวช.) - BDIM ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101-2 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) - TH สอบผ่าน 4 คน      
17101-3 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (ปวช.) - TH ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (ม.6) - IBT สอบผ่าน 4 คน      
17102-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (ปวช.) - IBT ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - CIPE สอบผ่าน 2 คน      
13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (ม.6) - ETAM-IEM สอบผ่าน 1 คน      
13103-2 วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (ม.6) - DSCBI ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
13104-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (ม.6) - ETAM-EEI ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04101-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ม.6) - MA สอบผ่าน 7 คน      
04101-3 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปวช.) - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04102-2 เคมีอุตสาหกรรม (ม.6) - IC สอบผ่าน 12 คน      
04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ (ม.6) - BT สอบผ่าน 6 คน      
04105-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ม.6) - ET สอบผ่าน 8 คน      
04106-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (ม.6) - FT สอบผ่าน 7 คน      
04107-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (ม.6) - IMI สอบผ่าน 2 คน      
04108-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04109-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ม.6) - IMI สอบผ่าน 17 คน      
04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ม.6) - ASI สอบผ่าน 5 คน      
04112-3 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปวช.) - ASI ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ม.6) - ASB สอบผ่าน 6 คน      
04113-3 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ปวช.) - ASB ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC สอบผ่าน 9 คน      
04114-3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - MC สอบผ่าน 2 คน      
04117-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม (ม.6) - EPH สอบผ่าน 1 คน      
04118-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส์ (ม.6) - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (ม.6) - SDA สอบผ่าน 3 คน      
04119-3 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (ปวช.) - SDA ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04124-2 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (ม.6) - HBS สอบผ่าน 10 คน      
04201-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) (ม.6) - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04201-3 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) (ปวช.) - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04205-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) (ม.6) - ET ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04206-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (สมทบพิเศษ) (ม.6) - FT สอบผ่าน 2 คน      
04207-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) (ม.6) - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04208-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) (ม.6) - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04209-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (สมทบพิเศษ) (ม.6) - IMI สอบผ่าน 3 คน      
04212-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) (ม.6) - ASI ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04212-3 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) (ปวช.) - ASI ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04213-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) (ม.6) - ASB ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04213-3 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) (ปวช.) - ASB ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
04214-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) (ม.6) - MC สอบผ่าน 1 คน      
04214-3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) (ปวช.) - MC ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01116-2 วิศวกรรมวัสดุ (ม.6) - MATE สอบผ่าน 10 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ม.6) - EAet สอบผ่าน 3 คน      
12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ม.6) - EAet สอบผ่าน 2 คน      
12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (ม.6) - CPet สอบผ่าน 3 คน      
12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (ม.6) - MMet สอบผ่าน 1 คน      
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ม.6) - CI.D สอบผ่าน 4 คน      
11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ปวช.) - CI.D ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - แขนงวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ม.6) - AAP.D สอบผ่าน 2 คน      
11103-3 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - แขนงวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปวช.) - AAP.D ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
11106-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - แขนงวิชานวัตกรรมกราฟิกดีไซน์ (ม.6) - IG.D สอบผ่าน 15 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (ม.6) - FSM ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ม.6) - IPD ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
05103-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (ม.6) - FSN สอบผ่าน 1 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET สอบผ่าน 1 คน      
03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET สอบผ่าน 1 คน      
03103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) (ม.6) - MDET สอบผ่าน 4 คน      
03104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ม.6) - AMET สอบผ่าน 5 คน      
03105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (ม.6) - RAET ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
03106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET สอบผ่าน 10 คน      
03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง (ม.6) - PoET ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
03109-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ม.6) - ENET (T) สอบผ่าน 4 คน      
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต (ม.6) - InET (P) สอบผ่าน 5 คน      
03112-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ม.6) - IPTM สอบผ่าน 14 คน      
03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล) (ม.6) - MDET สอบผ่าน 1 คน      
03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ม.6) - ENET (C) สอบผ่าน 5 คน      
03116-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (ม.6) - ENET (I) สอบผ่าน 1 คน      
03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ม.6) - ENET (B) ไม่มีผู้สอบผ่าน/ไม่มีผู้สมัคร    
03118-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ม.6) - ACET สอบผ่าน 4 คน      
03120-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (ม.6) - InET (M) สอบผ่าน 7 คน