เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110566-5 พงษพร เฉลียวพงษ์ 02101-2 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110419-7 พิชญกฤต เพียงกระโทก 02101-2 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110239-9 รัตติกาล พรมเมศ 02101-2 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110130-0 สุพรรณิษา ภูผาจง 02101-2 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ