เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110576-4 กฤติยาพร กุลให้ 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110328-0 กฤษณะ เกตุสิงห์ 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110320-7 กัญญาภัค วงษ์ชะอุ่ม 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110376-9 ชยธร บางสำรวจ 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110163-1 ณภัทร เจริญพันธ์ 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110315-7 ณัฐณิชา สุนทรจักรพงษ์ 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110604-4 ธนกร พัวไพบูลย์วงศ์ 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110089-8 ธนภัทร ลิ้มเสรี 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110399-1 ปุญญพัฒน์ ขุนทิพย์ 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110357-9 สิรภัทร ศรีจันทร์อยู่ 01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ