เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110403-1 ณัฏฐพัชร์ จันหาญ 01106-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110107-8 ณัฐปคัลภ์ ขุนพิบาล 01106-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110288-6 ปริญญา งานไว 01106-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110203-5 พลอยไพลิน ทองอนุ 01106-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110381-9 วัชรวิชญ์ ตะมาริด 01106-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ