เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110608-5 กาญจ์ฏิมา ภักดิ์วิไลเกียรติ 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110504-6 ฐานิดา ฉินมานะศิริ 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010127-7 ณัฐชา วิมล 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010223-4 นรภัทร หวังผล 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110515-2 นัฐวัฒน์ ทองสำราญ 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010213-5 บุตรสตรี วิศิษฎธัญญากุล 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010326-5 ประภาวัลย์ สนธิสุทธิ์ 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110054-2 พิชญาภา สิงห์ทาศร 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110175-5 พีรญา แซ่ตั๊น 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010064-2 ศุภวิชญ์ ประภาสะโนบล 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010296-0 อาทิตญาภรณ์ เกื้อคง 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ