เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110198-7 กฤตณ รัตนาวลีกุล 12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110456-9 กฤษณชัย บุญเพชร 12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110036-9 ธีรภัทร คำแสน 12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110069-0 ศุภกิตติ์ ลูกบัว 12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110148-2 สุธิพงษ์ สุวรรณศรี 12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ