เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1230030-7 ณัฏฐกิตติ์ คิดอ่าน 12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1210891-6 นวพล แย้มพยุง 12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ