เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2210342-8 กัญญาณัฐ ทองประเสริฐ 03330-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - EnET (B)-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210366-7 สิรภพ ปานโชติ 03330-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - EnET (B)-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210416-0 อนัญญา เนตรสุวรรณ 03330-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - EnET (B)-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210127-3 อนุภาพ วงษ์แหล้ 03330-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - EnET (B)-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ