221
 
         
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2566
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03001-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย - M ตรวจสอบรายชื่อ  
03002-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย - E ตรวจสอบรายชื่อ  
03003-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา โปรแกรมภาษาไทย - C ตรวจสอบรายชื่อ  
03004-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาอังกฤษ - M-EP ตรวจสอบรายชื่อ  
03005-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ - E-EP ตรวจสอบรายชื่อ  
03006-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา โปรแกรมภาษาอังกฤษ - C-EP ตรวจสอบรายชื่อ  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
02101-2 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM ตรวจสอบรายชื่อ  
02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM ตรวจสอบรายชื่อ  
02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP ตรวจสอบรายชื่อ  
02103-2 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT ตรวจสอบรายชื่อ  
02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT ตรวจสอบรายชื่อ  
02105-2 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม - TE-Pow. ตรวจสอบรายชื่อ  
02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม - TE-Pow. ตรวจสอบรายชื่อ  
02106-2 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - TE-Elec. ตรวจสอบรายชื่อ  
02107-2 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow. ตรวจสอบรายชื่อ  
02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow. ตรวจสอบรายชื่อ  
02108-2 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Elec. ตรวจสอบรายชื่อ  
02108-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Elec. ตรวจสอบรายชื่อ  
02109-3 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE ตรวจสอบรายชื่อ  
02111-2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED ตรวจสอบรายชื่อ  
02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06102-2 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM ตรวจสอบรายชื่อ  
06102-3 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM ตรวจสอบรายชื่อ  
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
06104-3 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
06105-3 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE ตรวจสอบรายชื่อ  
06106-3 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom ตรวจสอบรายชื่อ  
14102-2 การบัญชี - BAcc ตรวจสอบรายชื่อ  
14102-3 การบัญชี - BAcc ตรวจสอบรายชื่อ  
14103-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA ตรวจสอบรายชื่อ  
14103-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17101-2 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม - TH ตรวจสอบรายชื่อ  
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT ตรวจสอบรายชื่อ  
17102-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR ตรวจสอบรายชื่อ  
16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
13103-2 วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม  - DSCBI ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
04101-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ตรวจสอบรายชื่อ  
04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC ตรวจสอบรายชื่อ  
04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ตรวจสอบรายชื่อ  
04105-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET ตรวจสอบรายชื่อ  
04107-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04108-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04109-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04110-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS ตรวจสอบรายชื่อ  
04110-3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS ตรวจสอบรายชื่อ  
04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB ตรวจสอบรายชื่อ  
04111-3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB ตรวจสอบรายชื่อ  
04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI ตรวจสอบรายชื่อ  
04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04113-3 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ตรวจสอบรายชื่อ  
04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME ตรวจสอบรายชื่อ  
04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA ตรวจสอบรายชื่อ  
04119-3 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA ตรวจสอบรายชื่อ  
04120-2 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - MIEE ตรวจสอบรายชื่อ  
04121-2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม  - ATI ตรวจสอบรายชื่อ  
04202-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC ตรวจสอบรายชื่อ  
04209-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04209-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04210-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS ตรวจสอบรายชื่อ  
04210-3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS ตรวจสอบรายชื่อ  
04213-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04214-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ตรวจสอบรายชื่อ  
04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
01101-2 วิศวกรรมการผลิต - PE ตรวจสอบรายชื่อ  
01101-3 วิศวกรรมการผลิต - PE ตรวจสอบรายชื่อ  
01102-2 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE ตรวจสอบรายชื่อ  
01102-3 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE ตรวจสอบรายชื่อ  
01103-2 วิศวกรรมเคมี - Ch.E ตรวจสอบรายชื่อ  
01105-3 วิศวกรรมเครื่องกล  - ME ตรวจสอบรายชื่อ  
01106-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE ตรวจสอบรายชื่อ  
01107-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE ตรวจสอบรายชื่อ  
01108-2 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ - EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01108-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ - EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม - EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01109-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม - EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01110-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01110-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE ตรวจสอบรายชื่อ  
01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE ตรวจสอบรายชื่อ  
01112-2 วิศวกรรมโยธา - CE ตรวจสอบรายชื่อ  
01112-3 วิศวกรรมโยธา - CE ตรวจสอบรายชื่อ  
01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE ตรวจสอบรายชื่อ  
01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE ตรวจสอบรายชื่อ  
01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE ตรวจสอบรายชื่อ  
01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE ตรวจสอบรายชื่อ  
01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
01116-2 วิศวกรรมวัสดุ - MATE ตรวจสอบรายชื่อ  
01116-3 วิศวกรรมวัสดุ - MATE ตรวจสอบรายชื่อ  
01118-3 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน - IEE ตรวจสอบรายชื่อ  
01119-2 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE ตรวจสอบรายชื่อ  
01119-3 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE ตรวจสอบรายชื่อ  
01120-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-ME ตรวจสอบรายชื่อ  
01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
01215-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - EAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - EAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - MAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - MAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - MAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - MAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ - MPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11101-3 ออกแบบภายใน - Int.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. ตรวจสอบรายชื่อ  
11104-3 สถาปัตยกรรม - Arch. ตรวจสอบรายชื่อ  
11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB ตรวจสอบรายชื่อ  
11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET ตรวจสอบรายชื่อ  
03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET ตรวจสอบรายชื่อ  
03105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET ตรวจสอบรายชื่อ  
03106-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET ตรวจสอบรายชื่อ  
03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง - PoET ตรวจสอบรายชื่อ  
03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง - PoET ตรวจสอบรายชื่อ  
03108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) - PNET-PE ตรวจสอบรายชื่อ  
03108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) - PNET-PE ตรวจสอบรายชื่อ  
03109-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) ตรวจสอบรายชื่อ  
03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) ตรวจสอบรายชื่อ  
03111-2 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03111-3 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03112-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03113-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) ตรวจสอบรายชื่อ  
03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) ตรวจสอบรายชื่อ  
03116-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) ตรวจสอบรายชื่อ  
03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - ENET (B) ตรวจสอบรายชื่อ  
03118-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET ตรวจสอบรายชื่อ  
03118-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET ตรวจสอบรายชื่อ  
03119-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT ตรวจสอบรายชื่อ  
03119-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT ตรวจสอบรายชื่อ  
03120-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
03120-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
02301-0 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - TCT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
02303-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TTE-Pow.-R ตรวจสอบรายชื่อ  
02305-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-R ตรวจสอบรายชื่อ  
02311-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP-R ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R ตรวจสอบรายชื่อ  
06302-0 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - CDM-R ตรวจสอบรายชื่อ  
06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
06305-0 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) - INET-R ตรวจสอบรายชื่อ  
06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17301-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
01301-0 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE-R ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03301-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03304-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) - MDT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03305-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) - TDT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03306-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีพลังงาน) - EgT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์) - AmT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03310-0 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03311-0 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03312-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) - EIT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03314-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) - ETT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03316-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) - ECT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03318-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  - TDET-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03321-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) - MDET (M) -2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03322-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล) - MDET (D) -2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03323-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PnET (PE)-2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03325-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03326-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  - AmET-2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2T ตรวจสอบรายชื่อ  
03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03329-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - EnET (T)-2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03330-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - EnET (B)-2R ตรวจสอบรายชื่อ  
 อุทยานเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
18301-0 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ - NAAT-R ตรวจสอบรายชื่อ