221
 
         
โครงการรับตรงเพื่อกระจายโอกาสฯ ใช้คะแนน ONET (วุฒิ ม.6)
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 16 คน      
06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM สอบผ่าน 9 คน      
06103 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA สอบผ่าน 2 คน      
06104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 7 คน      
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 3 คน      
14102 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 60 คน      
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 60 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม - TH สอบผ่าน 19 คน      
17102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT สอบผ่าน 16 คน      
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR สอบผ่าน 10 คน      
16102 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS สอบผ่าน 10 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE สอบผ่าน 8 คน      
13102 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 8 คน      
13201 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE สอบผ่าน 15 คน      
13202 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 12 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA สอบผ่าน 30 คน      
04102 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 20 คน      
04104 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 20 คน      
04105 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET สอบผ่าน 30 คน      
04107 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 10 คน      
04108 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI สอบผ่าน 20 คน      
04109 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 20 คน      
04110 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS สอบผ่าน 20 คน      
04111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB สอบผ่าน 16 คน      
04112 สถิติประยุกต์ - AS สอบผ่าน 23 คน      
04113 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 30 คน      
04114 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 10 คน      
04115 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME สอบผ่าน 5 คน      
04117 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04118 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโ - EPH สอบผ่าน 2 คน      
04119 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอัง - SDA สอบผ่าน 5 คน      
04120 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - IMEE สอบผ่าน 17 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01101 วิศวกรรมการผลิต - PE สอบผ่าน 40 คน      
01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE สอบผ่าน 10 คน      
01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE สอบผ่าน 26 คน      
01119 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE สอบผ่าน 20 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM สอบผ่าน 8 คน      
05102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD สอบผ่าน 2 คน      
05103 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN สอบผ่าน 14 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 5 คน      
03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET สอบผ่าน 15 คน      
03105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 10 คน      
03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET สอบผ่าน 25 คน      
03110 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 8 คน      
03112 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 10 คน      
03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET สอบผ่าน 8 คน      
03117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) สอบผ่าน 10 คน      
03201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 10 คน      
03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 4 คน      
03203 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET สอบผ่าน 8 คน      
03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET สอบผ่าน 10 คน      
03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 8 คน      
03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET สอบผ่าน 35 คน      
03207 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET สอบผ่าน 20 คน      
03208 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE สอบผ่าน 10 คน      
03209 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 18 คน      
03210 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 4 คน      
03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET สอบผ่าน 10 คน      
03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 27 คน      
03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET สอบผ่าน 5 คน      
03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT สอบผ่าน 21 คน      
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
15101 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 20 คน