221
 


โครงการ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
  ปวช. 3 ปี / ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี / ปริญญาตรี 2–3 ปี เทียบโอน 2-3 ปี

 โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2564  

 19 เม.ย. 2564

18.00 น.

 27 เม.ย. 2564

18.00 น.

 โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT  

 27 เม.ย. 2564

18.00 น.

 เว็บไซต์ คณะ/วิทยาลัย

 โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET  

 28 เม.ย. 2564

18.00 น.

 โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ  

 29 เม.ย. 2564

18.00 น.