220
 

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2561

ระดับ / คณะ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(เวลา 19.00 น.)

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
(เวลา 19.00 น.)
  ปวช. 3 ปี

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 19 มี.ค. 2561

 28 มี.ค. 2561

  ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 20 มี.ค. 2561

 26 มี.ค. 2561

 - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์

 - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 - คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 - คณะบริหารธุรกิจ

  ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 20 มี.ค. 2561

 28 มี.ค. 2561

 - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์

 27 มี.ค. 2561

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 โครงการปกติ
27 มี.ค. 2561

 โครงการสมทบพิเศษ
28 มี.ค. 2561

 - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 28 มี.ค. 2561

 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 26 มี.ค. 2561

 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ