221
 

โครงการรับตรง 29 จังหวัด (วุฒิ ม.6)

ระดับ / คณะ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(เวลา 19.00 น.)

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
(เวลา 19.00 น.)
  ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์

 18 เม.ย. 2561

 25 เม.ย. 2561

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 - คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 - คณะบริหารธุรกิจ

 - วิทยาลัยนานาชาติ

 - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ