220
 

โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ระดับ / คณะ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
  ปริญญาตรี 4-5 ปี

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์

27 มิ.ย. 60

(เวลา 19.00 น.)
3 ก.ค. 60

ทางเว็บไซต์คณะ/วิทยาลัย
ที่สอบสัมภาษณ์

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 - คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 - คณะบริหารธุรกิจ

 - วิทยาลัยนานาชาติ