โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2101 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM สอบผ่าน 7 คน      
2102 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP สอบผ่าน 6 คน      
2103 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT สอบผ่าน 3 คน      
2109 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE สอบผ่าน 5 คน      
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
6101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 28 คน      
6102 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM สอบผ่าน 4 คน      
6103 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร - AFE สอบผ่าน 2 คน      
6104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 1 คน      
6105 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE สอบผ่าน 7 คน      
6106 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM สอบผ่าน 2 คน      
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
7101 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT สอบผ่าน 13 คน      
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 10 คน      
14102 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 20 คน      
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 40 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม - TH สอบผ่าน 6 คน      
17102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT สอบผ่าน 22 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - CIPE สอบผ่าน 2 คน      
13102 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 3 คน      
13103 วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม  - DSCBI สอบผ่าน 2 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA สอบผ่าน 12 คน      
4102 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 37 คน      
4104 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 23 คน      
4105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET สอบผ่าน 22 คน      
4106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร - FT สอบผ่าน 30 คน      
4107 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 8 คน      
4108 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI สอบผ่าน 5 คน      
4109 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 20 คน      
4112 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI สอบผ่าน 9 คน      
4113 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 8 คน      
4114 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 60 คน      
4117 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม - EPH สอบผ่าน 1 คน      
4118 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส์ - EPH สอบผ่าน 1 คน      
4119 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA สอบผ่าน 20 คน      
4121 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม  - ATI สอบผ่าน 2 คน      
4201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน    
4202 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 4 คน      
4204 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 1 คน      
4206 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร - FT สอบผ่าน 11 คน      
4207 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 1 คน      
4208 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
4209 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 7 คน      
4212 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
4213 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 2 คน      
4214 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 17 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE สอบผ่าน 20 คน      
1113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE สอบผ่าน 3 คน      
1116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE สอบผ่าน 15 คน      
1117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME สอบผ่าน 3 คน      
1119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE สอบผ่าน 5 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12105 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet สอบผ่าน 10 คน      
12106 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet สอบผ่าน 5 คน      
12107 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ - MPet สอบผ่าน 4 คน      
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11101 ออกแบบภายใน - Int.D สอบผ่าน 3 คน      
11102 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D สอบผ่าน 15 คน      
11103 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D สอบผ่าน 5 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
5101 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM สอบผ่าน 1 คน      
5102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  - IPD สอบผ่าน 1 คน      
5103 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN สอบผ่าน 3 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3101 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 4 คน      
3102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 3 คน      
3103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) - MDET สอบผ่าน 5 คน      
3105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 15 คน      
3107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง - PoET สอบผ่าน 4 คน      
3109 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 5 คน      
3110 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) สอบผ่าน 7 คน      
3112 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 14 คน      
3115 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) สอบผ่าน 10 คน      
3116 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) สอบผ่าน 8 คน      
3117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - ENET (B) สอบผ่าน 1 คน      
3120 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 7 คน