โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ - IT สอบผ่าน 10 คน      
06102-2 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM ไม่มีผู้สอบผ่าน    
06103-2 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร - AFE ไม่มีผู้สอบผ่าน    
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 1 คน      
06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย - INE สอบผ่าน 2 คน      
06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM ไม่มีผู้สอบผ่าน    
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT สอบผ่าน 4 คน      
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 2 คน      
14102-2 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 10 คน      
14103-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 29 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101-2 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม - BSA สอบผ่าน 3 คน      
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT สอบผ่าน 2 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - CIPE ไม่มีผู้สอบผ่าน    
13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 1 คน      
13103-2 วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม - DSCBI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04101-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA สอบผ่าน 1 คน      
04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 21 คน      
04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 4 คน      
04105-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET สอบผ่าน 7 คน      
04106-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร - FT สอบผ่าน 6 คน      
04107-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04108-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04109-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 9 คน      
04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI สอบผ่าน 2 คน      
04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 1 คน      
04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 3 คน      
04117-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04118-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส์ - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA สอบผ่าน 3 คน      
04121-2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม - ATI สอบผ่าน 3 คน      
04201-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04202-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 3 คน      
04204-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04206-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร - FT สอบผ่าน 2 คน      
04207-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04208-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04209-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 2 คน      
04212-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04213-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 1 คน      
04214-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 6 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01107-2 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE สอบผ่าน 7 คน      
01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ - IE สอบผ่าน 3 คน      
01116-2 วิศวกรรมวัสดุ - MATE สอบผ่าน 10 คน      
01120-2 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-ME สอบผ่าน 2 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet ไม่มีผู้สอบผ่าน    
12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet สอบผ่าน 1 คน      
12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ - MPet สอบผ่าน 1 คน      
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D สอบผ่าน 2 คน      
11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D สอบผ่าน 15 คน      
11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D สอบผ่าน 2 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM สอบผ่าน 1 คน      
05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD สอบผ่าน 1 คน      
05103-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN สอบผ่าน 6 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 3 คน      
03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ไม่มีผู้สอบผ่าน    
03103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) - MDET สอบผ่าน 1 คน      
03104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET สอบผ่าน 6 คน      
03105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 1 คน      
03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง - PoET ไม่มีผู้สอบผ่าน    
03109-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ไม่มีผู้สอบผ่าน    
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) ไม่มีผู้สอบผ่าน    
03112-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 22 คน      
03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) สอบผ่าน 5 คน      
03116-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) สอบผ่าน 1 คน      
03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - ENET (B) ไม่มีผู้สอบผ่าน    
03118-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET สอบผ่าน 5 คน      
03120-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 6 คน