รับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS
รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
02101 วิศวกรรมเครื่องกล - TM สอบผ่าน 3 คน      
02102 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP สอบผ่าน 3 คน      
02105 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow. สอบผ่าน 3 คน      
02106 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TE-Elec. สอบผ่าน 1 คน      
02109 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE สอบผ่าน 5 คน      
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 4 คน      
06103 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA สอบผ่าน 5 คน      
06104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 5 คน      
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 6 คน      
14102 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 11 คน      
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 41 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม - TH สอบผ่าน 9 คน      
17102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT สอบผ่าน 9 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13201 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
13202 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04102 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 18 คน      
04107 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 2 คน      
04108 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04109 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 9 คน      
04111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB สอบผ่าน 1 คน      
04115 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME สอบผ่าน 10 คน      
04117 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04118 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโ - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04119 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอัง - SDA สอบผ่าน 3 คน      
04120 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - MIEE สอบผ่าน 1 คน      
04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04202 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 2 คน      
04203 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - AT สอบผ่าน 1 คน      
04204 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 8 คน      
04205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET สอบผ่าน 4 คน      
04207 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04208 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04209 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04210 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS สอบผ่าน 6 คน      
04212 สถิติประยุกต์ - AS สอบผ่าน 3 คน      
04213 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 18 คน      
04214 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 1 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE สอบผ่าน 4 คน      
01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE สอบผ่าน 15 คน      
01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 3 คน      
01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
01212 วิศวกรรมโยธา - CE สอบผ่าน 25 คน      
01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 10 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12103 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่ - MAet สอบผ่าน 5 คน      
12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12105 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet สอบผ่าน 1 คน      
12106 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet สอบผ่าน 1 คน      
12107 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet สอบผ่าน 1 คน      
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11102 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - Cer.D สอบผ่าน 10 คน      
11103 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - App.D สอบผ่าน 5 คน      
11105 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB สอบผ่าน 5 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM สอบผ่าน 1 คน      
05102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
05103 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN สอบผ่าน 1 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03109 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 3 คน      
03115 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) สอบผ่าน 1 คน      
03116 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) สอบผ่าน 1 คน      
03201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03203 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET สอบผ่าน 1 คน      
03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 1 คน      
03207 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET สอบผ่าน 1 คน      
03208 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03210 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 1 คน      
03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET สอบผ่าน 4 คน      
03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 1 คน      
03213 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT สอบผ่าน 1 คน      
03220 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 1 คน      
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
15101 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 7 คน      
15102 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 2 คน      
15103 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 2 คน      
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR สอบผ่าน 83 คน      
16102 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS สอบผ่าน 54 คน