221
 
         
รับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS
รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
02105 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow. ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
02106 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TE-Elec. สอบผ่าน 1 คน      
02109 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE สอบผ่าน 9 คน      
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06103 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA สอบผ่าน 1 คน      
06104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 4 คน      
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14102 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 3 คน      
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 15 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13201 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE สอบผ่าน 3 คน      
13202 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04104 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 5 คน      
04111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB สอบผ่าน 1 คน      
04117 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04118 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโ - EPH สอบผ่าน 1 คน      
04119 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอัง - SDA สอบผ่าน 1 คน      
04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA สอบผ่าน 1 คน      
04203 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - AT สอบผ่าน 2 คน      
04204 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 1 คน      
04205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET สอบผ่าน 2 คน      
04210 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS สอบผ่าน 9 คน      
04212 สถิติประยุกต์ - AS สอบผ่าน 4 คน      
04213 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 6 คน      
04214 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 1 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE สอบผ่าน 6 คน      
01104 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - I-Ch.E สอบผ่าน 1 คน      
01112 วิศวกรรมโยธา - CE สอบผ่าน 5 คน      
01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE สอบผ่าน 13 คน      
01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE สอบผ่าน 9 คน      
01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 10 คน      
01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE สอบผ่าน 1 คน      
01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
01212 วิศวกรรมโยธา - CE สอบผ่าน 5 คน      
01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 10 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12101 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการ - IAet สอบผ่าน 1 คน      
12102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12103 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่ - MAet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12105 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12106 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12107 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11102 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - Cer.D สอบผ่าน 19 คน      
11104 สถาปัตยกรรม - Arch. สอบผ่าน 5 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
05102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
05103 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN สอบผ่าน 2 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 1 คน      
03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 2 คน      
03203 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03207 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET สอบผ่าน 4 คน      
03209 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03210 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 1 คน      
03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 10 คน      
03213 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET สอบผ่าน 2 คน      
03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT สอบผ่าน 5 คน      
03220 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 3 คน      
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
02306 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-T สอบผ่าน 2 คน      
02308 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-M-T สอบผ่าน 1 คน      
02310 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
02311 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP - T ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06302 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน  - CDM-R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06304 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - TAT - R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06403 การจัดการอุตสาหกรรม - IMT-R สอบผ่าน 1 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03302 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T สอบผ่าน 1 คน      
03303 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) - MDT-R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03304 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) - MDT-T สอบผ่าน 1 คน      
03311 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-T สอบผ่าน 3 คน      
03314 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) - ETT-R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03316 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) - ECT-R สอบผ่าน 2 คน      
03321 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET (M) - 2R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร