220
 
         
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.
TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
02101-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TM สอบผ่าน 2 คน      
02102-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP สอบผ่าน 3 คน      
02103-0 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M สอบผ่าน 6 คน      
02105-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow. สอบผ่าน 5 คน      
02106-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TE-Elec. สอบผ่าน 7 คน      
02109-0 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE สอบผ่าน 5 คน      
02111-0 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED สอบผ่าน 2 คน      
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 8 คน      
06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 4 คน      
06103-2 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06103-3 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 5 คน      
06104-3 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE สอบผ่าน 4 คน      
06105-3 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM สอบผ่าน 1 คน      
06106-3 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101-0 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 10 คน      
14102-0 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 20 คน      
14103-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 41 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH สอบผ่าน 21 คน      
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT สอบผ่าน 26 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13201-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE สอบผ่าน 3 คน      
13202-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 2 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 20 คน      
04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 13 คน      
04107-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 4 คน      
04108-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI สอบผ่าน 5 คน      
04109-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 5 คน      
04112-2 สถิติประยุกต์ - AS สอบผ่าน 10 คน      
04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME สอบผ่าน 5 คน      
04117-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04118-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโ - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04120-2 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - MIEE สอบผ่าน 5 คน      
04121-0 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม  - ATI สอบผ่าน 10 คน      
04201-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA สอบผ่าน 3 คน      
04202-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 9 คน      
04203-2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - AT สอบผ่าน 3 คน      
04204-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 4 คน      
04205-2 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET สอบผ่าน 2 คน      
04207-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 2 คน      
04208-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04209-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 5 คน      
04212-2 สถิติประยุกต์ - AS สอบผ่าน 8 คน      
04213-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 21 คน      
04214-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 3 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01107-0 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE สอบผ่าน 6 คน      
01116-2 วิศวกรรมวัสดุ - MATE สอบผ่าน 5 คน      
01116-3 วิศวกรรมวัสดุ - MATE สอบผ่าน 4 คน      
01117-2 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME สอบผ่าน 2 คน      
01117-3 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
01212-0 วิศวกรรมโยธา - CE สอบผ่าน 10 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการ - IAet สอบผ่าน 1 คน      
12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet สอบผ่าน 1 คน      
12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet สอบผ่าน 4 คน      
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11102-0 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D สอบผ่าน 30 คน      
11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
11104-0 สถาปัตยกรรม - Arch. สอบผ่าน 5 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM สอบผ่าน 2 คน      
05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบและพั - HBPD ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
05103-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
05104-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพั - FPPD ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 2 คน      
03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET สอบผ่าน 4 คน      
03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET สอบผ่าน 1 คน      
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 7 คน      
03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 1 คน      
03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) สอบผ่าน 6 คน      
03201-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 1 คน      
03201-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 2 คน      
03202-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03202-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03203-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET สอบผ่าน 4 คน      
03203-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET สอบผ่าน 1 คน      
03205-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 2 คน      
03205-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 3 คน      
03207-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET สอบผ่าน 1 คน      
03207-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03209-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 6 คน      
03209-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 3 คน      
03210-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 1 คน      
03210-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03212-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 3 คน      
03212-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 3 คน      
03213-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET สอบผ่าน 2 คน      
03213-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET สอบผ่าน 1 คน      
03220-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 13 คน      
03220-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 3 คน      
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
15101-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 9 คน      
15102-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 13 คน      
15103-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 2 คน      
15104-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 4 คน      
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR สอบผ่าน 71 คน      
16101-3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR สอบผ่าน 3 คน      
16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS สอบผ่าน 50 คน      
16102-3 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS สอบผ่าน 3 คน