221
 
         
โครงการรับตรง 29 จังหวัด (วุฒิ ม.6)
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM ตรวจสอบรายชื่อ  
06103 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ตรวจสอบรายชื่อ  
06104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom ตรวจสอบรายชื่อ  
14102 การบัญชี - BAcc ตรวจสอบรายชื่อ  
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17101 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม - TH ตรวจสอบรายชื่อ  
17102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
16101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR ตรวจสอบรายชื่อ  
16102 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
13101 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13102 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
13201 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13202 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
04101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ตรวจสอบรายชื่อ  
04102 เคมีอุตสาหกรรม - IC ตรวจสอบรายชื่อ  
04107 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04108 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04109 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04112 สถิติประยุกต์ - AS ตรวจสอบรายชื่อ  
04113 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04114 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ตรวจสอบรายชื่อ  
04115 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME ตรวจสอบรายชื่อ  
04116 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนา - EPH ตรวจสอบรายชื่อ  
04117 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH ตรวจสอบรายชื่อ  
04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ตรวจสอบรายชื่อ  
04207 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04208 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04209 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04212 สถิติประยุกต์ - AS ตรวจสอบรายชื่อ  
04213 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04214 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
01101 วิศวกรรมการผลิต - PE ตรวจสอบรายชื่อ  
01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE ตรวจสอบรายชื่อ  
01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E ตรวจสอบรายชื่อ  
01104 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - I-Ch.E ตรวจสอบรายชื่อ  
01105 วิศวกรรมเครื่องกล  - ME ตรวจสอบรายชื่อ  
01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE ตรวจสอบรายชื่อ  
01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE ตรวจสอบรายชื่อ  
01110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE ตรวจสอบรายชื่อ  
01112 วิศวกรรมโยธา - CE ตรวจสอบรายชื่อ  
01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE ตรวจสอบรายชื่อ  
01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE ตรวจสอบรายชื่อ  
01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE ตรวจสอบรายชื่อ  
01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE ตรวจสอบรายชื่อ  
01119 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE ตรวจสอบรายชื่อ  
01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
12101 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการ - IAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12103 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่ - MAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12105 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12106 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12107 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
11101 ออกแบบภายใน - Int.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11102 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - Cer.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11103 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - App.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11104 สถาปัตยกรรม - Arch. ตรวจสอบรายชื่อ  
11105 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
05101 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM ตรวจสอบรายชื่อ  
05102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD ตรวจสอบรายชื่อ  
05103 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03104 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET ตรวจสอบรายชื่อ  
03105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ตรวจสอบรายชื่อ  
03108 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ตรวจสอบรายชื่อ  
03109 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03110 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ตรวจสอบรายชื่อ  
03111 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03112 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03115 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) ตรวจสอบรายชื่อ  
03116 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) ตรวจสอบรายชื่อ  
03117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) ตรวจสอบรายชื่อ  
03118 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET ตรวจสอบรายชื่อ  
03120 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
03201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03203 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET ตรวจสอบรายชื่อ  
03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET ตรวจสอบรายชื่อ  
03207 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ตรวจสอบรายชื่อ  
03208 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ตรวจสอบรายชื่อ  
03209 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03210 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ตรวจสอบรายชื่อ  
03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03213 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET ตรวจสอบรายชื่อ  
03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT ตรวจสอบรายชื่อ  
03220 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
15101 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ