221
 
         
โครงการรับตรงเพื่อกระจายโอกาสฯ ใช้คะแนน ONET (วุฒิ ม.6)
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM ตรวจสอบรายชื่อ  
06103 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ตรวจสอบรายชื่อ  
06104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom ตรวจสอบรายชื่อ  
14102 การบัญชี - BAcc ตรวจสอบรายชื่อ  
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17101 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม - TH ตรวจสอบรายชื่อ  
17102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
16101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR ตรวจสอบรายชื่อ  
16102 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
13101 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13102 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
13201 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13202 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
04101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ตรวจสอบรายชื่อ  
04102 เคมีอุตสาหกรรม - IC ตรวจสอบรายชื่อ  
04104 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ตรวจสอบรายชื่อ  
04105 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET ตรวจสอบรายชื่อ  
04107 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04108 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04109 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04110 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS ตรวจสอบรายชื่อ  
04111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB ตรวจสอบรายชื่อ  
04112 สถิติประยุกต์ - AS ตรวจสอบรายชื่อ  
04113 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04114 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ตรวจสอบรายชื่อ  
04115 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME ตรวจสอบรายชื่อ  
04117 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04118 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโ - EPH ตรวจสอบรายชื่อ  
04119 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอัง - SDA ตรวจสอบรายชื่อ  
04120 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - IMEE ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
01101 วิศวกรรมการผลิต - PE ตรวจสอบรายชื่อ  
01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE ตรวจสอบรายชื่อ  
01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE ตรวจสอบรายชื่อ  
01117-2 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE (เพิ่มเติม) ตรวจสอบรายชื่อ  
01119 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
05101 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM ตรวจสอบรายชื่อ  
05102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD ตรวจสอบรายชื่อ  
05103 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ตรวจสอบรายชื่อ  
03110 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ตรวจสอบรายชื่อ  
03112 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) ตรวจสอบรายชื่อ  
03201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03203 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET ตรวจสอบรายชื่อ  
03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET ตรวจสอบรายชื่อ  
03207 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ตรวจสอบรายชื่อ  
03208 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ตรวจสอบรายชื่อ  
03209 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03210 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ตรวจสอบรายชื่อ  
03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET ตรวจสอบรายชื่อ  
03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
15101 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ