รับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS
รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
02101 วิศวกรรมเครื่องกล - TM ตรวจสอบรายชื่อ  
02102 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP ตรวจสอบรายชื่อ  
02105 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow. ตรวจสอบรายชื่อ  
02106 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TE-Elec. ตรวจสอบรายชื่อ  
02109 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06103 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ตรวจสอบรายชื่อ  
06104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom ตรวจสอบรายชื่อ  
14102 การบัญชี - BAcc ตรวจสอบรายชื่อ  
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17101 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม - TH ตรวจสอบรายชื่อ  
17102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
16101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR ตรวจสอบรายชื่อ  
16102 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
13201 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ยังไม่ประกาศรายชื่อ
13202 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ยังไม่ประกาศรายชื่อ
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
04102 เคมีอุตสาหกรรม  - IC ตรวจสอบรายชื่อ  
04107 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04108 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04109 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB ตรวจสอบรายชื่อ  
04115 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME ตรวจสอบรายชื่อ  
04117 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04118 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโ - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04119 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอัง - SDA ตรวจสอบรายชื่อ  
04120 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - MIEE ตรวจสอบรายชื่อ  
04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ตรวจสอบรายชื่อ  
04202 เคมีอุตสาหกรรม - IC ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04203 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - AT ตรวจสอบรายชื่อ  
04204 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ตรวจสอบรายชื่อ  
04205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET ตรวจสอบรายชื่อ  
04207 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04208 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04209 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04210 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS ตรวจสอบรายชื่อ  
04212 สถิติประยุกต์ - AS ตรวจสอบรายชื่อ  
04213 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04214 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE ตรวจสอบรายชื่อ  
01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE ตรวจสอบรายชื่อ  
01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
01212 วิศวกรรมโยธา - CE ตรวจสอบรายชื่อ  
01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
12102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet ยังไม่ประกาศรายชื่อ
12103 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่ - MAet ยังไม่ประกาศรายชื่อ
12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet ยังไม่ประกาศรายชื่อ
12105 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet ยังไม่ประกาศรายชื่อ
12106 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet ยังไม่ประกาศรายชื่อ
12107 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet ยังไม่ประกาศรายชื่อ
12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet ยังไม่ประกาศรายชื่อ
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
11102 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - Cer.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11103 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - App.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11105 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
05101 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM ตรวจสอบรายชื่อ  
05102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
05103 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03109 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03115 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03116 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) ตรวจสอบรายชื่อ  
03201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03203 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03207 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ตรวจสอบรายชื่อ  
03208 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03210 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03213 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT ตรวจสอบรายชื่อ  
03220 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
15101 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ  
15102 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ  
15103 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ  
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06301 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06302 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
06304 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ตรวจสอบรายชื่อ  
06403 การจัดการอุตสาหกรรม -  ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17301 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
16301 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ -  ตรวจสอบรายชื่อ  
16302 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ -  ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
4302 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ -  ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03101 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03112 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ -  ตรวจสอบรายชื่อ  
03302 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม -  ตรวจสอบรายชื่อ  
03304 เทคโนโลยีเครื่องกล ออกแบบเครื่องกล  - (MDT-T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03305 เทคโนโลยีเครื่องกล ออกแบบแม่พิมพ์ -  (TDT-T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03308 เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังเทคโนโลยียานยนต์  - (AMT-R) ตรวจสอบรายชื่อ  
03309 เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังเทคโนโลยียานยนต์  - (AMT-T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03310 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง  - (PNT-R) ตรวจสอบรายชื่อ  
03311 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง  - (PNT-T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03312 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือวัดและควบคุม  - (EIT-R11) ตรวจสอบรายชื่อ  
03314 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม  - (ETT-R11) ตรวจสอบรายชื่อ  
03316 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  - (ECT-R11) ตรวจสอบรายชื่อ  
03321 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลสร้างเครื่องจั - (MDET(M)-2R11) ตรวจสอบรายชื่อ  
03322 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลออกแบบผลิตภัณฑ - (MDET(D)-2R11) ตรวจสอบรายชื่อ  
03325 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็นและปรับอากาศ  - (RAET-2R11) ตรวจสอบรายชื่อ  
03423 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง อิเล็กทรอนิกส์ก - (PnET(PE)-2R11S) ตรวจสอบรายชื่อ  
3307 เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลังเครื่องต้นกาลังอุตสาหกรรม  - (IPT-T) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร