221
 
         
โครงการรับตรง (สอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2562
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03001-0 เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย - M ตรวจสอบรายชื่อ  
03002-0 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย - E ตรวจสอบรายชื่อ  
03003-0 โยธา โปรแกรมภาษาไทย - C ตรวจสอบรายชื่อ  
03004-0 เครื่องกล โปรแกรมภาษาอังกฤษ - M ตรวจสอบรายชื่อ  
03005-0 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ - EP ตรวจสอบรายชื่อ  
03006-0 โยธา โปรแกรมภาษาอังกฤษ - C ตรวจสอบรายชื่อ  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
02101-2 วิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) - TM ตรวจสอบรายชื่อ  
02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM ตรวจสอบรายชื่อ  
02102-2 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ม.6) - TP ตรวจสอบรายชื่อ  
02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปวช.) - TP ตรวจสอบรายชื่อ  
02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  - TT-M ตรวจสอบรายชื่อ  
02104-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-E ตรวจสอบรายชื่อ  
02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow. ตรวจสอบรายชื่อ  
02106-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TE-Elec. ตรวจสอบรายชื่อ  
02107-2 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ม.6) - TEE ตรวจสอบรายชื่อ  
02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE ตรวจสอบรายชื่อ  
02109-3 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE ตรวจสอบรายชื่อ  
02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม(ม.6) - IM ตรวจสอบรายชื่อ  
06102-3 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM ตรวจสอบรายชื่อ  
06103-2 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ม.6) - TA ตรวจสอบรายชื่อ  
06103-3 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ตรวจสอบรายชื่อ  
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ม.6) - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
06104-3 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (ม.6) - INE ตรวจสอบรายชื่อ  
06105-3 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE ตรวจสอบรายชื่อ  
06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (ม.6) - MM ตรวจสอบรายชื่อ  
06106-3 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) - BCom ตรวจสอบรายชื่อ  
14101-3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom ตรวจสอบรายชื่อ  
14102-2 การบัญชี (ม.6) - BAcc ตรวจสอบรายชื่อ  
14102-3 การบัญชี - BAcc ตรวจสอบรายชื่อ  
14103-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ม.6) - BIBLA ตรวจสอบรายชื่อ  
14103-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) - TH ตรวจสอบรายชื่อ  
17101-3 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH ตรวจสอบรายชื่อ  
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (ม.6) - IBT ตรวจสอบรายชื่อ  
17102-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR ตรวจสอบรายชื่อ  
16101-3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR ตรวจสอบรายชื่อ  
16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS ตรวจสอบรายชื่อ  
16102-3 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13101-3 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ม.6) - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
13102-3 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
13201-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13201-3 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13202-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ม.6) - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
13202-3 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
04101-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ตรวจสอบรายชื่อ  
04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC ตรวจสอบรายชื่อ  
04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ตรวจสอบรายชื่อ  
04105-2 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET ตรวจสอบรายชื่อ  
04107-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04108-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ม.6) - CSB ตรวจสอบรายชื่อ  
04111-3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB ตรวจสอบรายชื่อ  
04112-2 สถิติประยุกต์ - AS ตรวจสอบรายชื่อ  
04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ตรวจสอบรายชื่อ  
04117-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04118-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโ - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอัง - SDA ตรวจสอบรายชื่อ  
04201-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ตรวจสอบรายชื่อ  
04202-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC ตรวจสอบรายชื่อ  
04204-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ตรวจสอบรายชื่อ  
04207-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04208-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04209-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04210-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CS ตรวจสอบรายชื่อ  
04210-3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS ตรวจสอบรายชื่อ  
04214-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE ตรวจสอบรายชื่อ  
01101-3 วิศวกรรมการผลิต (ปวช.) - PE ตรวจสอบรายชื่อ  
01102-2 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ม.6) - E-RE ตรวจสอบรายชื่อ  
01102-3 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ปวช.) - E-RE ตรวจสอบรายชื่อ  
01103-2 วิศวกรรมเคมี - Ch.E ตรวจสอบรายชื่อ  
01104-2 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - I-Ch.E ตรวจสอบรายชื่อ  
01105-3 วิศวกรรมเครื่องกล  - ME ตรวจสอบรายชื่อ  
01106-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE ตรวจสอบรายชื่อ  
01107-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
01108-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโน - EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01109-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) - EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01110-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE ตรวจสอบรายชื่อ  
01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE ตรวจสอบรายชื่อ  
01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - CprE ตรวจสอบรายชื่อ  
01112-2 วิศวกรรมโยธา (ม.6) - CE ตรวจสอบรายชื่อ  
01112-3 วิศวกรรมโยธา (ปวช.) - CE ตรวจสอบรายชื่อ  
01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE ตรวจสอบรายชื่อ  
01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE ตรวจสอบรายชื่อ  
01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE ตรวจสอบรายชื่อ  
01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE ตรวจสอบรายชื่อ  
01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ม.6) - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
01116-2 วิศวกรรมวัสดุ (ม.6) - MATE ตรวจสอบรายชื่อ  
01116-3 วิศวกรรมวัสดุ (ปวช.) - MATE ตรวจสอบรายชื่อ  
01117-2 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ม.6) - I-IME ตรวจสอบรายชื่อ  
01117-3 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปวช.) - I-IME ตรวจสอบรายชื่อ  
01118-3 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน - IEE ตรวจสอบรายชื่อ  
01119-2 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ม.6) - InSE ตรวจสอบรายชื่อ  
01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE ตรวจสอบรายชื่อ  
01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ม.6) - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
01215-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการ - IAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการ - IAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่ - MAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet ตรวจสอบรายชื่อ  
12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12106-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet ตรวจสอบรายชื่อ  
12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ม.6) - ILet ตรวจสอบรายชื่อ  
12108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
11101-2 ออกแบบภายใน (ม.6) - Int.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11101-3 ออกแบบภายใน - Int.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ม.6) - CI.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ม.6) - AAP.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11103-3 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. ตรวจสอบรายชื่อ  
11104-3 สถาปัตยกรรม - Arch. ตรวจสอบรายชื่อ  
11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB ตรวจสอบรายชื่อ  
11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
05101-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM ตรวจสอบรายชื่อ  
05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบและพั - HBPD ตรวจสอบรายชื่อ  
05103-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN ตรวจสอบรายชื่อ  
05104-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพั - FPPD ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ม.6) - AMET ตรวจสอบรายชื่อ  
03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET ตรวจสอบรายชื่อ  
03105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ม.6) - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03106-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET ตรวจสอบรายชื่อ  
03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ม.6) - PoET ตรวจสอบรายชื่อ  
03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ตรวจสอบรายชื่อ  
03108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ตรวจสอบรายชื่อ  
03108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ตรวจสอบรายชื่อ  
03109-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ม.6) - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) ตรวจสอบรายชื่อ  
03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ตรวจสอบรายชื่อ  
03111-2 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (ม.6) - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03111-3 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03112-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ม.6) - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม. - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03113-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ม.6) - ENET (C) ตรวจสอบรายชื่อ  
03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) ตรวจสอบรายชื่อ  
03116-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ม.6) - ENET (I) ตรวจสอบรายชื่อ  
03116-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) ตรวจสอบรายชื่อ  
03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) ตรวจสอบรายชื่อ  
03117-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) ตรวจสอบรายชื่อ  
03118-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ม.6) - ACET ตรวจสอบรายชื่อ  
03118-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET ตรวจสอบรายชื่อ  
03120-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (ม - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
03120-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
03201-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03201-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03202-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03202-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03203-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03203-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03204-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ม.6) - AMET ตรวจสอบรายชื่อ  
03204-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET ตรวจสอบรายชื่อ  
03205-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ม.6) - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03205-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ตรวจสอบรายชื่อ  
03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET ตรวจสอบรายชื่อ  
03206-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET ตรวจสอบรายชื่อ  
03207-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ม.6) - PoET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03207-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03208-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ตรวจสอบรายชื่อ  
03208-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ตรวจสอบรายชื่อ  
03209-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ม.6) - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03209-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03210-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03210-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03211-2 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (ม.6) - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03211-3 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ตรวจสอบรายชื่อ  
03212-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ม.6) - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03212-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ตรวจสอบรายชื่อ  
03213-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03213-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03219-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT ตรวจสอบรายชื่อ  
03219-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT ตรวจสอบรายชื่อ  
03220-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (ม - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
03220-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
02301-0 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - TCT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
02304-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม) - TTE-Pow.-T ตรวจสอบรายชื่อ  
02306-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-T ตรวจสอบรายชื่อ  
02308-0 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-M-T ตรวจสอบรายชื่อ  
02309-0 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-E-T ตรวจสอบรายชื่อ  
02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T ตรวจสอบรายชื่อ  
02311-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP - T ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R ตรวจสอบรายชื่อ  
06302-0 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน  - CDM-R ตรวจสอบรายชื่อ  
06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
06304-0 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - TAT - R ตรวจสอบรายชื่อ  
06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MMT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17301-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (ม.6) - IBTT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
17302-0 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - THT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
16301-0 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMSs ตรวจสอบรายชื่อ  
16302-0 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMSx ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
04301-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาห - IMIs-R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพท - IMIs-R ตรวจสอบรายชื่อ  
04401-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาห - IMIs-R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
04402-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพท - IMIs-R ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
01301-0 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ม.6) - InSE-R ตรวจสอบรายชื่อ  
01401-0 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE-R ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03301-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03304-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) - MDT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03305-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) - TDT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03306-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) - IPT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03307-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) - IPT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) - AMT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03309-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) - AMT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03310-0 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03311-0 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-T ตรวจสอบรายชื่อ  
03312-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) - EIT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03314-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) - ETT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03316-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) - ECT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03318-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  - TDET-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R ตรวจสอบรายชื่อ  
03321-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET (M) - 2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03322-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบผลิตภั - MDET (D) - 2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03325-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET - 2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03326-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  - AmET-2R ตรวจสอบรายชื่อ  
03408-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) - AMT-R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03410-0 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-R ตรวจสอบรายชื่อ  
03423-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PnET (PE) ตรวจสอบรายชื่อ