221
 
         
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2562
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM ตรวจสอบรายชื่อ  
06103-2 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ตรวจสอบรายชื่อ  
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE ตรวจสอบรายชื่อ  
06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
 คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom ตรวจสอบรายชื่อ  
14102-2 การบัญชี - BAcc ตรวจสอบรายชื่อ  
14103-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
13201-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13202-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
04112-2 สถิติประยุกต์ - AS ตรวจสอบรายชื่อ  
04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอัง - SDA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
05101-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบและพั - HBPD ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
05103-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
05104-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพั - FPPD ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ตรวจสอบรายชื่อ  
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ตรวจสอบรายชื่อ  
03120-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
03202-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03209-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ตรวจสอบรายชื่อ  
03210-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
03220-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ตรวจสอบรายชื่อ  
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
15101-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ  
15102-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ