221
 
         
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.
TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
02101-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TM ตรวจสอบรายชื่อ  
02102-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP ตรวจสอบรายชื่อ  
02103-0 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M ตรวจสอบรายชื่อ  
02105-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow. ตรวจสอบรายชื่อ  
02106-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TE-Elec. ตรวจสอบรายชื่อ  
02109-0 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE ตรวจสอบรายชื่อ  
02111-0 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ตรวจสอบรายชื่อ  
06103-2 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
06103-3 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
06104-3 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ตรวจสอบรายชื่อ  
06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE ตรวจสอบรายชื่อ  
06105-3 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE ตรวจสอบรายชื่อ  
06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM ตรวจสอบรายชื่อ  
06106-3 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
14101-0 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom ตรวจสอบรายชื่อ  
14102-0 การบัญชี - BAcc ตรวจสอบรายชื่อ  
14103-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH ตรวจสอบรายชื่อ  
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR ตรวจสอบรายชื่อ  
16101-3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR ตรวจสอบรายชื่อ  
16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS ตรวจสอบรายชื่อ  
16102-3 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
13201-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ตรวจสอบรายชื่อ  
13202-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC ตรวจสอบรายชื่อ  
04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ตรวจสอบรายชื่อ  
04107-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04108-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04109-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04112-2 สถิติประยุกต์ - AS ตรวจสอบรายชื่อ  
04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME ตรวจสอบรายชื่อ  
04117-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH ตรวจสอบรายชื่อ  
04118-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโ - EPH ตรวจสอบรายชื่อ  
04120-2 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - MIEE ตรวจสอบรายชื่อ  
04121-0 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม  - ATI ตรวจสอบรายชื่อ  
04201-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ตรวจสอบรายชื่อ  
04202-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC ตรวจสอบรายชื่อ  
04203-2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - AT ตรวจสอบรายชื่อ  
04204-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ตรวจสอบรายชื่อ  
04205-2 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET ตรวจสอบรายชื่อ  
04207-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04208-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04209-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ตรวจสอบรายชื่อ  
04212-2 สถิติประยุกต์ - AS ตรวจสอบรายชื่อ  
04213-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ตรวจสอบรายชื่อ  
04214-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
01107-0 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE ตรวจสอบรายชื่อ  
01116-2 วิศวกรรมวัสดุ - MATE ตรวจสอบรายชื่อ  
01116-3 วิศวกรรมวัสดุ - MATE ตรวจสอบรายชื่อ  
01117-2 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME ตรวจสอบรายชื่อ  
01117-3 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
01212-0 วิศวกรรมโยธา - CE ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการ - IAet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร
12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
11102-0 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D ตรวจสอบรายชื่อ  
11104-0 สถาปัตยกรรม - Arch. ตรวจสอบรายชื่อ  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
05101-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM ยังไม่ประกาศรายชื่อ
05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบและพั - HBPD ยังไม่ประกาศรายชื่อ
05103-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN ยังไม่ประกาศรายชื่อ
05104-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพั - FPPD ยังไม่ประกาศรายชื่อ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03201-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03201-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03202-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03202-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03203-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03203-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03205-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03205-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03207-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03207-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03209-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03209-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03210-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03210-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03212-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03212-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03213-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03213-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03220-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ยังไม่ประกาศรายชื่อ
03220-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ยังไม่ประกาศรายชื่อ
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา หมายเหตุ
15101-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ  
15102-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ  
15103-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ  
15104-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL ตรวจสอบรายชื่อ