เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1410036-6 กันต์กวี นินวน 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410002-8 จีระนันท์ ดวงประโคน 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410032-5 ชัชฎาภรณ์ จันทร์ดุ้ง 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410101-8 ญาดา ทองดี 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410108-3 ทิพรดา เทียนงาม 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410079-6 ธมลวรรณ หาญชนะ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710011-6 ธีรภัทร จันขาว 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410093-7 พชรพล กลึงเอี่ยม 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410082-0 พิชามญธุ์ รักษา 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410038-2 พิธาน พุฒิแก้ว 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410062-2 พุฒิพร ศรีพุ่ม 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410090-3 รัตติยากรณ์ นามเพราะ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410053-1 วรทย์ จันทร์แสงวัฒนา 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410112-5 อนุมัติ ศรีเกิดครืน 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410131-5 อรรถวิทย์ จักสาน 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410125-7 อรุโณทัย สถิตทรัพย์ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410072-1 อาชว์ วงษ์บุญมาก 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410008-5 เอกอนันต์ ดมิสาสิทธิ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ