โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2566
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03001-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย - M สอบผ่าน 115 คน      
03002-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย - E สอบผ่าน 57 คน      
03003-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา โปรแกรมภาษาไทย - C สอบผ่าน 30 คน      
03004-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาอังกฤษ - M-EP สอบผ่าน 33 คน      
03005-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ - E-EP สอบผ่าน 28 คน      
03006-0 สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา โปรแกรมภาษาอังกฤษ - C-EP สอบผ่าน 31 คน      
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
02101-2 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM สอบผ่าน 4 คน      
02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM สอบผ่าน 1 คน      
02102-2 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP ไม่มีผู้สอบผ่าน    
02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP สอบผ่าน 2 คน      
02103-2 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT สอบผ่าน 3 คน      
02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT สอบผ่าน 4 คน      
02105-2 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม - TE-Pow. สอบผ่าน 1 คน      
02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม - TE-Pow. สอบผ่าน 3 คน      
02106-2 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - TE-Elec. สอบผ่าน 1 คน      
02106-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - TE-Elec. ไม่มีผู้สอบผ่าน    
02107-2 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow. สอบผ่าน 3 คน      
02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow. สอบผ่าน 6 คน      
02108-2 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Elec. สอบผ่าน 2 คน      
02108-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Elec. สอบผ่าน 1 คน      
02109-3 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE สอบผ่าน 20 คน      
02111-2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED สอบผ่าน 5 คน      
02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED สอบผ่าน 5 คน      
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 9 คน      
06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 3 คน      
06102-2 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM สอบผ่าน 2 คน      
06102-3 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM สอบผ่าน 1 คน      
06103-2 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร - AFE ไม่มีผู้สอบผ่าน    
06103-3 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร - AFE ไม่มีผู้สอบผ่าน    
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 1 คน      
06104-3 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 2 คน      
06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE ไม่มีผู้สอบผ่าน    
06105-3 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE สอบผ่าน 2 คน      
06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM ไม่มีผู้สอบผ่าน    
06106-3 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM สอบผ่าน 1 คน      
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 4 คน      
14101-3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom ไม่มีผู้สอบผ่าน    
14102-2 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 11 คน      
14102-3 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 5 คน      
14103-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 26 คน      
14103-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 6 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101-2 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม - TH สอบผ่าน 1 คน      
17101-3 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม - TH ไม่มีผู้สอบผ่าน    
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT สอบผ่าน 4 คน      
17102-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT สอบผ่าน 1 คน      
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR สอบผ่าน 10 คน      
16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS สอบผ่าน 10 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - CIPE ไม่มีผู้สอบผ่าน    
13101-3 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - CIPE ไม่มีผู้สอบผ่าน    
13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 2 คน      
13102-3 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ไม่มีผู้สอบผ่าน    
13103-2 วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม  - DSCBI สอบผ่าน 1 คน      
13103-3 วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม  - DSCBI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04101-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA สอบผ่าน 5 คน      
04101-3 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 11 คน      
04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 5 คน      
04104-3 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04105-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET สอบผ่าน 8 คน      
04107-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 3 คน      
04107-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04108-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04108-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04109-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 15 คน      
04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04110-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS สอบผ่าน 20 คน      
04110-3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS สอบผ่าน 20 คน      
04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB สอบผ่าน 16 คน      
04111-3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB สอบผ่าน 4 คน      
04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI สอบผ่าน 7 คน      
04112-3 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 7 คน      
04113-3 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 1 คน      
04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 13 คน      
04114-3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME สอบผ่าน 10 คน      
04117-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04117-3 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04118-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส์ - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04118-3 ฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส์ - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA สอบผ่าน 5 คน      
04119-3 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA สอบผ่าน 2 คน      
04120-2 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - MIEE สอบผ่าน 7 คน      
04121-2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม  - ATI สอบผ่าน 2 คน      
04201-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04201-3 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04202-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 1 คน      
04204-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04204-3 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04205-3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04207-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04207-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04208-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04208-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04209-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 3 คน      
04209-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 2 คน      
04210-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS สอบผ่าน 21 คน      
04210-3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS สอบผ่าน 11 คน      
04212-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04212-3 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04213-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 2 คน      
04213-3 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04214-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 3 คน      
04214-3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC ไม่มีผู้สอบผ่าน    
04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME สอบผ่าน 10 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01101-2 วิศวกรรมการผลิต - PE สอบผ่าน 30 คน      
01101-3 วิศวกรรมการผลิต - PE สอบผ่าน 62 คน      
01102-2 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE สอบผ่าน 27 คน      
01102-3 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE สอบผ่าน 11 คน      
01103-2 วิศวกรรมเคมี - Ch.E สอบผ่าน 20 คน      
01105-3 วิศวกรรมเครื่องกล  - ME สอบผ่าน 15 คน      
01106-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE สอบผ่าน 5 คน      
01107-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE สอบผ่าน 2 คน      
01108-2 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ - EE สอบผ่าน 5 คน      
01108-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ - EE สอบผ่าน 41 คน      
01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม - EE สอบผ่าน 16 คน      
01109-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม - EE สอบผ่าน 15 คน      
01110-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE สอบผ่าน 10 คน      
01110-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE สอบผ่าน 12 คน      
01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE สอบผ่าน 15 คน      
01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE สอบผ่าน 10 คน      
01112-2 วิศวกรรมโยธา - CE สอบผ่าน 10 คน      
01112-3 วิศวกรรมโยธา - CE สอบผ่าน 10 คน      
01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE สอบผ่าน 16 คน      
01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE สอบผ่าน 20 คน      
01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE สอบผ่าน 10 คน      
01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE สอบผ่าน 2 คน      
01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 10 คน      
01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 9 คน      
01116-2 วิศวกรรมวัสดุ - MATE สอบผ่าน 18 คน      
01116-3 วิศวกรรมวัสดุ - MATE สอบผ่าน 1 คน      
01117-2 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME ไม่มีผู้สอบผ่าน    
01117-3 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - I-IME ไม่มีผู้สอบผ่าน    
01118-3 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน - IEE สอบผ่าน 30 คน      
01119-2 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE สอบผ่าน 1 คน      
01119-3 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE สอบผ่าน 4 คน      
01120-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-ME สอบผ่าน 3 คน      
01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 10 คน      
01215-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 1 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - EAet สอบผ่าน 2 คน      
12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - EAet สอบผ่าน 3 คน      
12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - EAet ไม่มีผู้สอบผ่าน    
12102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - EAet ไม่มีผู้สอบผ่าน    
12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - MAet สอบผ่าน 5 คน      
12103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - MAet สอบผ่าน 2 คน      
12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - MAet สอบผ่าน 5 คน      
12104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - MAet สอบผ่าน 2 คน      
12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet ไม่มีผู้สอบผ่าน    
12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet สอบผ่าน 1 คน      
12106-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet ไม่มีผู้สอบผ่าน    
12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ - MPet สอบผ่าน 1 คน      
12107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ - MPet ไม่มีผู้สอบผ่าน    
12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet สอบผ่าน 4 คน      
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D สอบผ่าน 10 คน      
11101-3 ออกแบบภายใน - Int.D สอบผ่าน 3 คน      
11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D สอบผ่าน 8 คน      
11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D สอบผ่าน 2 คน      
11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D สอบผ่าน 20 คน      
11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. สอบผ่าน 21 คน      
11104-3 สถาปัตยกรรม - Arch. สอบผ่าน 5 คน      
11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB สอบผ่าน 18 คน      
11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB สอบผ่าน 5 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM ไม่มีผู้สอบผ่าน    
05101-3 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM ไม่มีผู้สอบผ่าน    
05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  - IPD ไม่มีผู้สอบผ่าน    
05102-3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  - IPD ไม่มีผู้สอบผ่าน    
05103-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN ไม่มีผู้สอบผ่าน    
05103-3 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN ไม่มีผู้สอบผ่าน    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 2 คน      
03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 3 คน      
03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 1 คน      
03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 3 คน      
03103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) - MDET สอบผ่าน 5 คน      
03103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) - MDET สอบผ่าน 5 คน      
03104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET สอบผ่าน 18 คน      
03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET สอบผ่าน 31 คน      
03105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 9 คน      
03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 7 คน      
03106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET สอบผ่าน 11 คน      
03106-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET สอบผ่าน 16 คน      
03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง - PoET สอบผ่าน 2 คน      
03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง - PoET สอบผ่าน 1 คน      
03108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) - PNET-PE สอบผ่าน 10 คน      
03108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) - PNET-PE สอบผ่าน 26 คน      
03109-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 4 คน      
03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 7 คน      
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) สอบผ่าน 2 คน      
03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) สอบผ่าน 2 คน      
03111-2 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET สอบผ่าน 22 คน      
03111-3 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET สอบผ่าน 22 คน      
03112-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 16 คน      
03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 19 คน      
03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET สอบผ่าน 2 คน      
03113-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET สอบผ่าน 5 คน      
03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) สอบผ่าน 5 คน      
03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) สอบผ่าน 5 คน      
03116-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) ไม่มีผู้สอบผ่าน    
03116-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) สอบผ่าน 4 คน      
03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - ENET (B) สอบผ่าน 1 คน      
03117-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - ENET (B) ไม่มีผู้สอบผ่าน    
03118-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET สอบผ่าน 19 คน      
03118-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET สอบผ่าน 13 คน      
03119-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT สอบผ่าน 4 คน      
03119-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT สอบผ่าน 10 คน      
03120-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 2 คน      
03120-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 17 คน      
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
02301-0 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - TCT-R สอบผ่าน 13 คน      
02303-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TTE-Pow.-R สอบผ่าน 5 คน      
02305-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-R สอบผ่าน 5 คน      
02311-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP-R สอบผ่าน 18 คน      
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R สอบผ่าน 6 คน      
06302-0 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - CDM-R สอบผ่าน 2 คน      
06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R สอบผ่าน 8 คน      
06304-0 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) - AFET-R ไม่มีผู้สอบผ่าน    
06305-0 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) - INET-R สอบผ่าน 5 คน      
06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R สอบผ่าน 13 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17301-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT-R สอบผ่าน 1 คน      
17302-0 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม - THT-R ไม่มีผู้สอบผ่าน    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R สอบผ่าน 2 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01301-0 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE-R สอบผ่าน 31 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05303-0 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  - FSN-R ไม่มีผู้สอบผ่าน    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03301-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-R สอบผ่าน 19 คน      
03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T สอบผ่าน 7 คน      
03304-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) - MDT-T สอบผ่าน 25 คน      
03305-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) - TDT-T สอบผ่าน 17 คน      
03306-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีพลังงาน) - EgT-R สอบผ่าน 12 คน      
03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์) - AmT-R สอบผ่าน 7 คน      
03310-0 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-R สอบผ่าน 75 คน      
03311-0 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-T สอบผ่าน 12 คน      
03312-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) - EIT-R สอบผ่าน 23 คน      
03314-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) - ETT-R สอบผ่าน 10 คน      
03316-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) - ECT-R สอบผ่าน 33 คน      
03318-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  - TDET-R สอบผ่าน 21 คน      
03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT-R สอบผ่าน 31 คน      
03321-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) - MDET (M) -2R สอบผ่าน 22 คน      
03322-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล) - MDET (D) -2R สอบผ่าน 10 คน      
03323-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PnET (PE)-2R สอบผ่าน 36 คน      
03325-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2R สอบผ่าน 51 คน      
03326-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  - AmET-2R สอบผ่าน 47 คน      
03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2T สอบผ่าน 6 คน      
03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T สอบผ่าน 16 คน      
03329-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - EnET (T)-2R สอบผ่าน 15 คน      
03330-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - EnET (B)-2R สอบผ่าน 4 คน      
 อุทยานเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
18301-0 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ - NAAT-R สอบผ่าน 5 คน