เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1010266-3 กมลวรา เลขกลาง 04121-2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม  - ATI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010243-2 ฐิติรัตน์ เผือกน้อย 04121-2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม  - ATI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ