เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2020006-9 กัลยรัตน์ เจริญผล 17301-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT-R คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ