เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210790-0 จักรพันธ์ เสียงสังข์ 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210791-8 ธัมมณัช เลิศวิจิตรจรัส 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210151-5 นวพร ทรายงาม 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210747-0 พิชญาภา ทองนวล 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210582-1 เพ็ญกวิน อัศววงษ์สันติ 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210497-2 ภฤศ ตัณฑ์วรกุล 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210160-6 ภาคภูมิ ฉ่ำฮวบ 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210629-0 ภูวิศ ลือดารา 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210198-6 รพีพงศ์ กุลศรีวัฒนา 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210152-3 วิธวินท์ ธิติเชษฐ์ตระกูล 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210571-4 ศุภวิชญ์ สุขแดง 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210740-5 สิงหนาท เปาะทองคำ 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210432-9 สิรภพ ร้อยพวง 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210583-9 สิรภพ คชเวช 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210474-1 อนุพงศ์ พงศ์พิสิฐสันต์ 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ