เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1510034-0 กฤตธน ประทุมชัย 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510071-2 กฤติมา คงชุม 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510030-8 กฤษฏิ์ อยู่เป็นสุข 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510100-9 ครองขวัญ อรุณมณี 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510108-2 ณฐมน จุฑาเจริญสุข 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510022-5 ณัฐวรรธน์ เขียวเซ็น 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510015-9 ดวงกมลวรรณ กลิ่นอุบล 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510016-7 ต้นน้ำ อินทนา 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510025-8 ธัญนิธิศ โกศล 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510008-4 ธีร์ธวัช สัจวิโรจน์ 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510111-6 นล ศรีนารักษ์ 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510087-8 บารมี ว่องวิทยา 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510042-3 ปภาดา ภู่กร 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510065-4 ปาณิสรา ใจพุก 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510011-8 พชรพล ภูผา 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510006-8 พิชชาภา เชาว์วุฒิประสิทธิ์ 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510082-9 พิมพ์มาดา คงพัฒน์ยืน 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510051-4 พีรภาส หลิมตระกูล 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510027-4 สรยุทธ กลั่นอักโข 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510037-3 สุพิชฌา อรุณสิริโชควงศ์ 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1530002-3 อนพัทย์ ชัยมาตย์ 11104-2 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ