เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110318-1 กานต์สินี พุชชงค์ 03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110460-1 ปิยวัฒน์ ผ่องใส 03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ