เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110213-4 ธนกฤต นาคปลอด 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ