เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1510009-2 ฐิติวัชร์ เพ็ชรสดศิลป์ 11104-3 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510098-5 เบญญาภา แม๊คคิว 11104-3 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510032-4 ภูมิ ศรีวิเศษ 11104-3 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510055-5 วรกุล ปามา 11104-3 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510005-0 สิริกร นายยะ 11104-3 สถาปัตยกรรม - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ