เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110019-5 พงศธร ศรีแก้ว 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110552-5 ภูมีรินทร์ รอดเซ็น 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110027-8 เมธินี นิจจารีย์ 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ