เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2010036-8 ณรงค์ชัย รุกขพันธ์ 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010031-9 ธนวัฒน์ จิตนเสถียร 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010014-5 นารีรัตน์ นาคเวช 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010007-9 บริวัตร โภคทรัพย์ 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010012-9 ประสิทธิชัย ภัณฑาทร 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010015-2 ประเสริฐศักดิ์ ภัณฑาทร 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2030013-3 อิทธิพล เรืองแก้ว 03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ