เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2210390-7 จารุพัฒน์ จันตรี 02305-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2230034-7 ธนาคาร ภูฆัง 02305-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210044-0 ปิยะมาศ ขาวดี 02305-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210118-2 รัชชานนท์ บัวจันทร์ 02305-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2230016-4 อดิศร สินไพบูลย์เลิศ 02305-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ