เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110377-7 กฤตเมธ มิ่งอารีวาณิช 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110482-5 จารุวรรณ บริบูรณ์นาคม 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110206-8 ชมพูนุช กันทะนัน 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1130013-4 ชัชพล สาสิม 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1130004-3 ชัยธวัช แก้วบุดสา 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110057-5 ชินวัตร นิกะดานนท์ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110132-6 ญาณพัฒน์ ประกอบผล 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110351-2 ณัฐยศ นุ่มน้อย 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110022-9 ธัญชนก บุญขันธ์ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110245-6 นภัส ศรีตุลานนท์ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110414-8 ปณภัทร ผลเหม 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110556-6 ปภังกร ศิลานิล 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110327-2 ปัณณวิชญ์ เจริญสุข 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110497-3 ปิติกร เกียรติสุขสิริ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110168-0 ปุนณวิศ ช้างงาม 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110637-4 พงศกร ฟังเพราะ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110521-0 พัสวี สังหาร 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110050-0 พีรวัส นุตเจริญ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110321-5 วัทธิกร ลาวัลย์ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110586-3 อาณัฐก์ ไคลมี 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ