เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110615-0 วิชยุต วัฒนกุล 06102-2 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1620014-9 ศุภาวรรณ วรรณราช 06102-2 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ