เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1010060-0 ณัฐสุดา ศรีทา 03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง - PoET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1710017-3 สุรัชฎา ไชยล้อม 03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง - PoET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ