เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1620012-3 ธีรภัทร์ อิ่มใจ 17101-2 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ