เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110052-6 ปณิดา กลอนวงศ์ 01116-3 วิศวกรรมวัสดุ - MATE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ