เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2220013-3 กรรนิกา หมื่นหาญ 06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420003-2 ณภัทร สะวงษ์ 06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2020003-6 นันทวัฒน์ สิงห์ชุมพร 06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2220003-4 นันทวัฒน์ ทิพวรรณ 06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410016-6 พีรศักดิ์ ทุเรียนงาม 06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210391-5 ภูวนาท มูฮำหมัด 06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2020009-3 ศุภกร เครือเนียม 06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2020008-5 อภิณัฐ แสงสว่าง 06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ