เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210402-2 ภควุฒิ สงวนสุด 02108-2 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Elec. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210266-1 ภวัต ลมสูงเนิน 02108-2 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Elec. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ