เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2210039-0 พลวัฒน์ ชัยเนตร 06302-0 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - CDM-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420001-6 พิรพัฒน์ คำมาพล 06302-0 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - CDM-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ