เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210896-5 ไตรภพ พันธสาร 13103-2 วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม  - DSCBI คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ