เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210851-0 กฤษฏิ์ สงวนชาติ 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1230011-7 ณัฐนนท์ บุรีนอก 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210057-4 ติณณ์ ตรีธารทิพย์ 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210064-0 ธนาธาร บุญสัย 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210483-2 ธรรณทรณ์ สมตน 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210318-0 พงษ์จันทร์ จันทร์แจ่ม 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210695-1 พิเชษฐ์พงศ์ อมรชร 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210761-1 ภูมศิน เเพใหญ่ 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1230023-2 วสุภัทร ฤกษ์สว่าง 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1230009-1 วิศวเทพ ทองคำ 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ