เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1410102-6 ดนุสรณ์ วรนุช 11101-3 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410044-0 ธันวา ทิพมาตย์ 11101-3 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410089-5 สุวภัทร โบศรี 11101-3 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ