เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1610083-6 นนทพัทธ์ รักกฤษ 14102-3 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1610081-0 เนริษา หมั่นหนองทุ่ม 14102-3 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1610045-5 บวรพล เศรษฐศิริรัตน 14102-3 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1630012-1 พรธัญรัฐ ไชยเมธาบุญรัตน์ 14102-3 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1610015-8 พิมพ์พิสุทธิ์ เมืองประทุม 14102-3 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ