เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1010100-4 ณัฐณิขา หวังมวนกลาง 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1610048-9 ปฏิภาณ แก้วมา 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1410069-7 พีรพัฒน์ สมศิริ 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1630006-3 วุฒิชัย วรนุช 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ