เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1410118-2 เขมิณทรา สุวพิศ 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410077-0 จุฑาทิพย์ กรีพจนีย์ 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410067-1 ชลิตา คำโสภา 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410010-1 ชวิศ กิจเกษตรสถาพร 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410078-8 นวพล ตระโพธิ์ศรี 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410074-7 นันท์นภัส คนึงเพียร 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410104-2 ศศิมล อ่ำสำอางค์ 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410071-3 สุกฤษฏิ์พงศ์ เมฆาธร 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ