เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210355-2 ชนัญชัย เพ็ชรริ 01119-3 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1220005-1 ณัฎฐ์ สว่างงาม 01119-3 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210688-6 ณัฐดนัย ทรศรี 01119-3 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210104-4 ภูเบศ เมฆหมอก 01119-3 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ