เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110117-7 กัญจน์รัตน์ ศรีจุไร 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110413-0 ณัชพล เกยานนท์ 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110520-2 ธนกร ก้อนทอง 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110257-1 ธนโชติ กฤษณะกาฬ 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110114-4 นรกมล ล้ำเลิศ 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110396-7 นันทิกานต์ ยันวงษา 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110307-4 ปภาดา คล้ายกระจ่าง 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110291-0 พงศธร พูนลาภทรัพย์ 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110338-9 พรทิพย์ ไวยวาสา 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110438-7 พิทักษ์ สุขยานุดิษฐ์ 01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ